Man Booker-prisen

Den amerikanske forfatter Paul Beatty (f. 1962) modtog i går Man Booker-prisen for romanen The Sellout, udgivet på Oneworld i 2015. Det er første gang i prisens historie at den uddeles til en amerikaner.

Romanen, som handler om raceproblemer i Los Angeles, er ikke oversat til dansk, men bl.a. til fransk og italiensk.

sellout_stack

”Romaner skal ikke være behagelige. Sandheden er sjældent køn, og dette er en bog som muntert og ubekymret nagler læseren til korset … og det er derfor romanen virker. Og mens man hænger der på korset, bliver man kildet. Det er en linedans som han gennemfører med stor kraft og selvtillid,” skriver historikeren Amanda Foreman fra dommerpanelet ifølge The Guardian.

Man Bookerprisen er blevet uddelt til forfattere i Commonwealth eller Irland siden 1968. Læs mere om Paul Beatty, om prisen og om de øvrige kandidater her.

I 2005 blev Man Booker International Prize oprettet. Prisen gives til oversat litteratur for at tilskynde at oversat litteratur udgives og læses.

Posted in Nyheder og begivenheder | Tagged , , | Leave a comment

Sproglig mangfoldighed giver styrke – Hieronymusdagen 2016

Af Sebastian Loro Giese

Den internationale oversætterdag, Hieronymusdagen, blev for fjerde år i træk fejret til en stor konference i festsalen på Københavns Universitet med en bred vifte af oplæg, workshops og paneldiskussioner og deltagelse af både studerende, oversættere, tolke, forskere i oversættelse, forlæggere, forfattere, erhvervsfolk, kulturdebattører og andre oversættelsesinteresserede.

Hanne Jansen (yderst t.h.) byder velkommen, mens resten af arrangørgruppen (på nær fotografen Jørgen Christian Wind Nielsen) lytter; fra venstre Alessandra Digsmed-Wrem, Birthe Lundsgaard, Alexandra Emborg, Juliane Wammen og Amalie Foss

Hanne Jansen (yderst t.h.) byder velkommen, mens resten af arrangørgruppen (på nær fotografen Jørgen Christian Wind Nielsen) lytter; fra venstre Alessandra Digsmed-Wrem, Birthe Lundsgaard, Alexandra Emborg, Juliane Wammen og Amalie Foss

Sådan lød overskriften for dette års Hieronymusdag. Temaet sproglig mangfoldighed er, som arrangørgruppen også fremhæver på arrangements hjemmeside, måske mere relevant end nogensinde før, i og med at ”flere og flere sproguddannelser bliver lukket rundt omkring på landets uddannelsesinstitutioner, samtidig med at gymnasiereformen formentlig vil medføre, at færre unge vælger en sproglig profil”. Som Hanne Jansen påpegede i sin præsentation af arrangementet, er temaet ikke bare relevant i en dansk kontekst. Også på globalt plan har den sproglige mangfoldighed trange kår, og flere og flere forventes efterhånden udelukkende at skulle kommunikere på engelsk frem for på deres modersmål. Med alt hvad det indebærer af misforståelser, tab af nuancer og problemer for kommunikationen. Endelig er problemstillingen på det helt overordnede plan relevant i forbindelse med den egentlige sprogdød, altså de mange sprog, der til stadighed uddør. ”I år 2100 forventer man, at halvdelen af verdens ca. 6000 sprog er afgået ved døden. Og trefjerdedele af de sprog, der er tilbage, vil være udryddelsestruede.” [1] Sådan lyder et af de mere dystre budskaber, som man sammen med en lang række andre citater fra aviser og tidsskrifter om sproglig mangfoldighed kunne læse på opslagstavler rundt om i salen.

citater

Men hvilken betydning har oversættelse for sproglig og kulturel mangfoldighed? Hvad mister vi, hvis der ikke er kompetente oversættere inden for de ”mindre” sprog? Hvad vinder samfundet, kulturen og erhvervslivet ved kompetencer inden for flere sprog? Og hvordan styrker vi den sproglige og kulturelle mangfoldighed gennem oversættelse? Det var blot nogle af de spørgsmål, som konferencens deltagere i samspil med foredragsholderne skulle forsøge at diskutere sig frem til nogle svar på.

Netop koblingen mellem oversættelse og sproglig mangfoldighed berørte Hanne Jansen i sin præsentationstale: ”Manglen på sprogkompetente personer og oversættere betyder, at vi ikke kan kommunikere direkte med eller oversætte direkte fra en række sprog, men er henvist til at gå via et andet sprog, helt overvejende engelsk. Det gælder ikke kun sprog talt af mindre grupper sprogbrugere, men også større sprog som f.eks. tyrkisk. En internatonalt anerkendt tyrkisk forfatter som Orhan Pamuk må eksempelvis oversættes til dansk via engelsk. Det er indlysende, at oversættelse via relæ-sprog, hvad enten det drejer sig om litterær oversættelse, tekstning eller tolkning i en retssal eller flygtningelejr, rummer en del farer. Oversættelse indebærer altid et vist mål af fortolkning, og når man går over et tredje sprog, vil det være en fortolkning af en fortolkning. Dermed vil man nødvendigvis komme længere væk fra den oprindelige tekst eller den oprindelige tale.”

Hvad angår det mere overordnede plan, påpegede Jansen desuden, at oversættelse simpelthen er med til at holde sprog i live – ikke bare de sprog, der oversættes til, men også de sprog, der oversættes fra. Oversættelse kan nemlig bringe den kultur og det sprog, som et givent sprog udtrykker og indeholder, ud i verden, idet oversættelsen genskaber de sproglige og kulturelle særegenheder og videreformidler dem til en verden udenfor det pågældende sprogområde. Og det er vigtigt, ikke mindst for de mindre sprog, de truede sprog, de mindre ”prestigefyldte” sprog, som ellers risikerer at svinde ind eller helt forsvinde.

Sprog kan mere end du tror

Hvad kan de forskellige sprog? Det spørgsmål, som jo, hvis man vender det om, også er et spørgsmål om, hvad vi mister, hvis ikke vi bevarer og forstår at værdsætte sprogene, skulle dagens første fire oplægsholdere med hver deres ekspertiseområde give deres bud på.

René Semberlund Jensen fortæller om det finske sprogs særegenheder

René Semberlund Jensen fortæller om det finske sprogs særegenheder

René Semberlund Jensen, oversætter og cand.mag. i finsk og nordiske sprog, lagde for. Det er ikke nogen hemmelighed, at nogle danskere nok opfatter finsk som et lidt ejendommeligt sprog med lange ord og spøjs intonation. Den fordom blev ikke ligefrem gjort til skamme, da Jensen fortalte, at “epäkäytännöllistyttämättömyydellänsäkäänkö” faktisk er et grammatisk muligt ord – om end det måske ikke er så praktisk anvendeligt. Betydningen nåede undertegnede ikke at få fat på, ligesom han heller ikke kan garantere, at der ikke er røget et ’ä’ i svinget. Selv om eksemplet med det lange ord nok mest var medtaget som underholdende element, rummer det ikke desto mindre en sprogligt interessant pointe, nemlig at finsk både i kraft af sprogets mange kasus (om det er 16 eller 18 er der lidt uenighed blandt de lærde om) og grundet dets agglutinerende karakter på sin vis er et meget kompakt sprog, hvor de enkelte ord rummer vældig megen information. Som Jensen påpeger, kommer dette til udtryk, når man skal oversætte fra finsk til dansk, idet man ofte vil ende med en dansk tekst, der er betydeligt længere end den tilsvarende finske original.

June Dahy

June Dahy

Studielektor i arabisk ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet (TORS) June Dahy havde bl.a. algerisk sprogpolitik og transskription af arabisk til latinske bogstaver som tema for sit oplæg. Hun fortalte desuden en tankevækkende anekdote om, hvordan TORS efter den nytårsnat i Köln, hvor hundredvis af mænd havde forulempet kvinder, pludselig havde fået en lang række henvendelser fra diverse medier. Medierne ville vide, hvad “taharrush gamea”, som masseovergrebene med at arabisk ord blev kaldt, gik ud på. Var masseovergreb på kvinder en særlig praksis i arabisk kultur? Hvad var det dog for et fænomen? Dahy forklarede imidlertid publikum (og TORS forklarede dem, der havde henvendt sig), at “taharrush gamea” blot er den arabiske oversættelse af ordet ”collective harassment”, et fænomen, der som bekendt ikke er forbeholdt arabisk kultur, og som desværre forekommer overalt i verden. Anekdoten vidner om, hvor vigtigt det er, at have folk med specialiseret viden om sprog og kultur; i dette tilfælde for at gyde olie på vandene og på sin vis fungere som modspil til visse mediers hang til instrumentalisering af frygten for det fremmede.

Hvis man er bekymret for, at det danske sprog er i fare for at forsvinde, kan man ifølge Kunuunnguaq Fleischer, tekster og oversætter fra og til grønlandsk, være ganske rolig. Dansk er ikke for alvor i farezonen, i hvert fald ikke i samme grad som et meget mindre sprog som grønlandsk. Bekymringen for det grønlandske sprog og andre inuitsprogs overlevelse skinnede igennem i Fleischers medrivende oplæg. Både grønlandsk, der tales af ca. 50.000, og de andre inuitsprog, der er tilbage, ”der hvor kolonimagterne ikke har slået dem ihjel endnu”, er i fare for langsomt at svinde ind, advarede Fleischer. Han fortalte, at man i Canada, Alaska og det nordøstlige Sibirien ikke har haft politisk interesse i at bevare inuitsprogene, hvilket har medført, at inuitter i de områder døjer med store identitetsproblemer. ”Kolonimagten har fortrængt deres sprog.” Også i Grønland, hvor unge forventes at tilegne sig et fremmedsprog lige så godt som deres modersmål, og hvor Fleischer har oplevet unge mennesker slå over i dansk, ”bedst som man troede, at de talte grønlandsk”, er sprogets overlevelse usikker.

Kunuunnguaq Fleischer

Kunuunnguaq Fleischer

Og hvad ville der så ske, hvis grønlandsk gik hen og forsvandt? Dels ville man helt konkret miste et helt begrebsunivers og et værktøj til at beskrive den unikke arktiske natur. Desuden ville det få alvorlige og sørgelige konsekvenser for sprogbrugernes identitet, selvforståelse og mulighed for at udtrykke sig. Som Fleischer meget tankevækkende formulerer det: ”At miste sit sprog svarer til et nyfødt barn, der græder, fordi det ikke kan udtrykke sine behov.”

Et sprog, der næppe kan betegnes som truet, er russisk. Per Durst-Andersen, professor i sprog og kommunikation ved Copenhagen Business School, fokuserede i sit livlige oplæg på, hvad det russiske sprog kan. Han gav et udpluk af interessante skel i det russiske sprog, der går tabt i oversættelsen til dansk. I en russisk sætning, som man på dansk må oversætte til ”han sagde ikke noget”, kan to forskellige former af verbet “at sige” eksempelvis afsløre, om en given person ikke sagde noget, fordi der ikke var noget at sige, eller om der faktisk var noget at sige, som personen dog valgte ikke at sige. Og i sætningen ”hun var smuk” kan tre forskellige russiske former af ordet smuk indeholde oplysninger om, hvorvidt man mener, at hun var smuk, om man oplever, at hun var smuk, eller om man ved, at hun var smuk. Durst-Andersens mange konkrete eksempler afslørede, at russisk er meget interesseret i at beskrive forskellige varianter af situationer, som er forskellige, men at denne forskellighed ofte forsvinder i oversættelse til dansk.

Per Durst-Andersen svarer på spørgsmål om det russiske sprog

Per Durst-Andersen svarer på spørgsmål om det russiske sprog

Hvad kan dine sprog?
Efter en række inspirerende og meget varierede oplæg om sprogenes muligheder, og om hvad vi mister, hvis ikke vi sørger for at bevare sproglig mangfoldighed, skulle konferencens deltagere i en workshop give deres egne bud på forskellige sprogs evner og kvaliteter. I grupper blev deltagerne bedt om at skrive en række tweets, der kort og præcist beskrev, hvad de enkelte sprog kan. Deltagernes bud var både sprognørdede (eller måske rettere sprogfascinerede): ”Italiensk fordi: Man med et korrekt bøjet og tydeligt udtalt verbum får en sproglig schweizerkniv”; de var med på noderne: ”Fransk fordi: Man kan få rapmusik til at lyde godt”; de var sprogpolitiske: ”Afrikaans fordi: Sproget har overlevet over 200 års indædt kamp mod engelsk”; og sågar klimapolitiske: ”Nederlandsk fordi: Når isen smelter, får vi brug for mange ord for vandløb, afvandingssystemer, kanaler og lignende.” Besøg Hieronymusdagens Twitter på https://twitter.com/Hieronymusdagen, og se resten af deltagernes mange opfindsomme bud.

Der tweetes om sproglige spidsfindigheder

Der tweetes om sproglige spidsfindigheder

Hvorfor er sproglig mangfoldighed vigtig?
Det tema skulle deltagerne i aftenens paneldebat diskutere. Oplægget til debatten stod sprogforsker og professor emeritus ved CBS Robert Phillipson for. Phillipsons bekymring over, hvor vi er på vej hen rent sprogpolitisk, var ikke til at tage fejl af, og han havde da også givet sit oplæg titlen Something is rotten in the state of Denmark – in language policy. And more than something as regards linguistic diversity. Phillipson gjorde sig til fortaler for, at et lille land som Danmark har behov for folk med et indgående kendskab til mange sprog, særligt EU-sprogene; behov for oversættere, der kan formidle udenlandsk fag- og skønlitteratur til danskerne; og behov for journalister, erhvervsfolk og ikke mindst politikere med et højt niveau i engelsk og gerne i flere sprog. Som Phillipson påpegede, er danskernes og ikke mindst danske politikeres engelsk ikke altid nær så godt, som man går og tror, hvilket visse danske politikeres ”ufrivilligt komiske” optrædener i EU-sammenhæng vidner om.

Phillipsons hovedpointe var, at Danmarks behov for sproglig mangfoldighed imidlertid beklageligvis konstant bliver modarbejdet af skiftende regeringers sprogpolitik – eller mangel på samme: Der bliver ikke undervist i fremmedsprog på læreruddannelsen, taxametersystemet fører til begrænsninger og lukning af sprogfag på universiteterne, CBS har – i strid med skolens egne vedtægter – nedlagt translatøruddannelsen og stribevis af erhvervssprog, og regeringen ignorerer fuldstændigt både Deklaration om nordisk sprogpolitik fra 2006 samt EU og Europarådets forslag til at bevare sproglig diversitet. ”Hvordan kan universiteterne, erhvervslivet og regeringen acceptere det her?” spørger Phillipson.

Amalie Foss simultanoversætter for Anne-Maija Ihander under Robert Phillipsons spørgsmål

Amalie Foss simultanoversætter for Anne-Maija Ihander under Robert Phillipsons spørgsmål

Debatpanelet bestod af Anna-Maija Ihander, audiovisuel oversætter, Charlotte Jørgensen, forlægger på forlaget C&K, forfatter Jens Christian Grøndahl samt Sara Gangelhof, kundeorienteret leder i Vestas.

Et problem med oversættelsesbranchen i dag, som både Ihander og Gangelhof påpeger, er de lave priser, svære arbejdsvilkår for oversættere og følgelig den lave kvalitet i mange oversættelser. Som Gangelhof udtrykte det, kan hvem som helst kalde sig oversætter. ”Det medfører, at virksomhederne kan blive ved med at presse priserne. Dermed udvandes professionen.”

Da den store finske tv-station MTV3 besluttede at outsource deres tekstning til et billigt bureau for at spare penge, skabte det en del røre i Finland, fortalte Ihander. Det lykkedes imidlertid oversætterne at opnå en fast aftale med en del af oversættelsesvirksomhederne. Dog ikke alle. Eksempelvis stod en stor spiller på markedet som SDI uden for aftalen.

Men hvad er det, vi mister, hvis vi nedprioriterer uddannelse og forskning i sprog og oversættelse? Charlotte Jørgensen fortalte, at hendes erfaring fra forlagsverdenen viste en klar sammenhæng mellem nedprioritering af sprogfagene og faldet i udgivelser af oversat litteratur. Og manglen på tilstrækkelig med oversat litteratur har konsekvenser: ”Litteraturen er et sted, hvor mennesket kan møde sig selv direkte via det andet, via det fremmede. For at det møde kan komme i stand, har vi brug for oversætterne. Uden dem kan vi ikke få adgang til det fremmede. Det er fatalt for et lille sprogområde som det danske, hvis ikke vi får tilførsler udefra. Ikke bare for vores sprog, men også for vores identitet,” lød det fra Jørgensen. Hendes forlag har, blandt andet for at imødegå dette problem, lagt stor vægt på at få udgivet ikke-angelsaksisk litteratur oversat til dansk.

Robert Phillipson, Jens Christian Grøndahl, Sara Gangelhof og Charlotte Jørgensen

Robert Phillipson, Jens Christian Grøndahl, Sara Gangelhof og Charlotte Jørgensen


Også i forfatter Jens Christian Grøndahls øjne har oversat litteratur en afgørende betydning: ”For en forfatter er der ikke forskel på, om man er blevet inspireret af en oversat forfatter eller en forfatter fra ens eget sprogområde. For mig har Proust haft lige så stor betydning som Herman Bang, hvis ikke større. Derfor er oversættere altafgørende. Ved selv at blive oversat, kommer det, man som forfatter siger om at være menneske, og som jo dermed gælder universelt, desuden ud til andre.”

Grøndahls pointe rakte imidlertid ud over det rent litterære perspektiv: ”Det er ikke kun litteraturen, der har brug for oversættelse. Den krise, vi i dag ser i Europa, udspringer jo af, at vi kender hinanden så dårligt.” Hermed cementerer Grøndahl en gennemgående pointe i konferencen, nemlig at oversættelse ikke bare er en arbejdsfunktion eller en praktisk disciplin, men også et middel til at øge menneskers udsyn til verden og forståelse af andre kulturer, idet den sproglige mangfoldighed styrkes.

Som det lyder i den udtalelse, deltagerne i Hieronymusdagen 2016 i fællesskab vedtog og sendte af sted til den danske regering: ”Den internationale verdensorden kræver, at vi øger vores sproglige, kulturelle og politiske viden. Det bliver vigtigere at forstå verden. Sproglig diversitet er et middel hertil.”

Stemning fra oversættermessen

Stemning fra oversættermessen

1. Thorsen, Lotte, 2011: Don’t Worry: Det danske sprog er ikke truet af engelsk, Politiken, 19. april

Fotos: Jørgen Christian Wind Nielsen

Posted in Nyheder og begivenheder, Oversættelsesteori og -debat | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Danmarks bedste undertekster

Fil 12-10-2016 22.57.13.jpeg

Vinder af Teksterprisen 2016: Henrik Thøgersen (til venstre) og vinder af Æresprisen 2016: Hans-Ole Andreasen (til højre) med portrætter tegnet af Bob Katzenelson

Babelfisken var med, da Forum for Billedmedieoversættere (FBO) uddelte den årlige Teksterpris d. 6. oktober 2016 i Dansk Journalistforbunds lokaler på Gammel Strand.

Teksterprisen uddeles for at sætte fokus på den faglige stolthed og den høje kvalitet, der dagligt præsteres i en af Danmarks mest læste tekstformer: undertekster.

FBO uddelte i år to priser. Teksterprisen til en særlig dygtig kollega samt en Ærespris for et livsværk inden for teksterfaget.

Teksterprisen 2016 gik til Henrik Thøgersen, der har lavet undertekster i 20 år, og som er en af de få tekstere, hvis navn er kendt i brede kredse, også blandt seerne.

Æresprisen 2016 gik til Hans-Ole Andreasen for en lang og mangfoldig karriere som nyhedstekster, filmtekster, operatekster og programtekster, som tekstningskoordinator og mentor for nyhedsteksterne først på TV-Avisen og så på TV 2.

Priserne består ud over æren af et portræt tegnet af bladtegner Bob Katzenelson.

Årets prisuddeling blev skudt i gang af journalist og forfatter Christian Monggaard med følgende festtale:

Først vil jeg gerne sige tak til Kirsten Marie for invitationen til at holde den her tale. Den er jeg meget glad for og beæret over, invitationen altså.

Dernæst vil jeg sige, at jeg ikke har prøvet at holde en festtale før. Taler, ja, festtaler, nej. Og jeg tænkte, at det derfor ville være klogt at researche lidt på, hvad en festtale er. Det er vel egentlig også i jeres og prisuddelingens ånd at slå den slags efter i en ordbog, og derfor ved jeg nu, at en festtale er en tale, som … man holder ved festlige lejligheder. Således beriget …

Jeg håber, at I vil bære over med mig, hvis ikke talen er lige så festlig eller festagtig, som den bør være. Jeg forsøger virkelig, men det er som sagt første gang.

Jeg vil indlede med at sige, at jeg har stor respekt for jeres arbejde, teksternes arbejde. Som en, der selv lever af det skrevne ord – som kritiker, journalist og forfatter – ved jeg, hvor svært det indimellem kan være at formulere sig i sammenhængende sætninger, og det endda når man har friheden til at skrive stort set, hvad man vil. Hvilket jeg har, når jeg skriver anmeldelser og artikler.

Men når man så samtidig skal forholde sig til andres tekst, skal oversætte og gøre den flydende og letforståelig for alle dem, der ser en film, en tv-serie eller en dokumentarisk udsendelse. Og oven i købet har meget lidt plads at gøre det på. Det må være svært. Jeg VED, at det er svært. Når jeg en gang imellem selv skal oversætte et tekststykke – det være sig fra en film, en tv-serie, en bog eller en artikel – til brug i en af mine artikler, bliver det ofte ikke særlig elegant eller læsværdigt. Det kræver noget at oversætte – og i nogle tilfælde gendigte – en tekst fra et andet sprog til dansk – og omvendt naturligvis.

Der er så mange sproglige, semantiske og strukturelle fælder, man kan falde i, og hvor jeg måske nok engang, da jeg var yngre, kunne finde på at sige, at ’det der med at oversætte, kan da ikke være så svært,’ har jeg for længst fundet ud af, at det er et fag, et håndværk og en kunst i sig selv, og at det langtfra er alle, der kan finde ud af det – eller finde ud af at gøre det godt.

Da jeg var dreng og gik i biografen eller så film og tv-serier i fjernsynet, tog jeg det som en selvfølge, at de var tekstet, så jeg selv kunne læse, hvad personerne sagde, og dermed forstå, hvad der foregik. Da jeg således var stor nok til at læse underteksterne, havde de ren nytteværdi for mig. Men som så mange andre, nogenlunde sprogbevidste mennesker i min generation, opdagede jeg en dag i slutningen af 1980’erne, at undertekster ikke bare kom ud af det blå, men at der faktisk stod et menneske bag, og at det menneske som oftest havde ordet i sin magt.

Jeg var i biografen for at se en film, som jeg den dag i dag stadig holder meget af, nemlig Roger Spottiswoodes Turner og hund – Turner and Hooch på engelsk. Det er en krimikomedie med Tom Hanks i hovedrollen som Turner, en regelret politimand med en særdeles veludviklet ordenssans. En dag får han som led i en mordefterforskning til opgave at ’babysitte’ en hund, Hooch, en stor savlende kæmpe af en hund – åbenbart af racen ’fransk mastiff’ – og det passer selvfølgelig på ingen måde dette fanatiske ordensmenneske. Der går ikke længe, før Hooch har splittet hele hans hus ad, hvorfor en rasende Turner på et tidspunkt leder efter sin pistol for at skyde hunden. Det er vældig morsomt skildret i filmen, og det var da, at jeg så lyset.

Det amerikanske ord for pistol, GUN, var nemlig ikke bare oversat til ’pistol’ eller ’håndvåben’ eller noget andet velkendt og kedeligt. Nej, det var oversat til ’GØB’. Smag på ordet, ’gøb’. Jeg havde ikke hørt det ord før, og pludselig fik jeg øjnene, ørerne og de sproglige sanser op for, at ord ikke bare er ord, når man oversætter f.eks. en film fra engelsk/amerikansk til dansk. Nej, forskellige ord betyder forskellige ting i forskellige sammenhænge, og hvordan man bruger og vægter ordene får en betydning for, hvordan man forstår en film. Ja, det er meget at få ud af et enkelt ord, men hvilket ord!

Siden dengang har jeg nærmest selv kun brugt ordet GØB, når jeg taler om pistoler – og det gør man jo hele tiden.

Det var, så vidt jeg husker, Kim Schumacher, der oversatte Turner og hund til dansk, og måske er I i teksterkredse efterhånden blevet trætte af igen og igen at høre om ham, men jeg vil påstå, at han om nogen har betydet meget for faget og for den opmærksomhed og respekt, i hvert fald min generation har fået for jeres fag, for jeres kunst. Jeg ved godt, at der findes forskellige skoler inden for oversættelse og undertekstning, og at Kim Schumacher delte og måske stadig deler vandene med sin meget mundrette og opsigtsvækkende stil, der næsten blev et værk i sig selv – et værk ved siden af det egentlige værk, nemlig filmen eller tv-serien. Man kan selvfølgelig mene om hans friske, livlige stil og selvopfundne udtryk, hvad man vil – og han var en markant oversætter af mange biograffilm – men for mig var det lidt af en revolution og en bevidstgørelse. Så tak for den, Kim.

For nylig så jeg en film, Tim Millers meget underholdende Deadpool, hvor oversætteren/teksteren gjorde noget af det samme som Kim Schumacher, nemlig gjorde opmærksom på sig selv ved ikke bare at oversætte, men gendigte på en måde, som virkelig sprang i øjnene. Ikke fordi det var dårligt, men fordi det netop var godt og opfindsomt og netop valgte at sætte noget ind i en dansk kontekst i stedet for bare at oversætte det mere direkte.

På amerikansk lød replikken fra hovedpersonen, den noget utraditionelle superhelt Deadpool, der om noget formulerer sig kulørt og kontant: ’Listen, we both know that cancer is a shit-show. Like, a Yakov Smirnoff opening for the Spin Doctors at the Iowa State Fair shit-show.’

På dansk blev det til: ’Kræft er som at se Uffe Holm varme op til Big Fat Snake til Randers Festuge.’

Det er en oversætter – og det er, selvfølgelig, havde jeg nær sagt, Henrik Thøgersen – som på den ene side ikke forventer, at publikum nødvendigvis kan alle de originale populærkulturelle referencer, men som også har så stor respekt for publikum, at det får serveret en reference fra dets egen kulturkreds. Der bliver med andre ord taget hensyn uden at tale ned til. Det er frisk og levende.

Og så er det en tekster, som virkelig har forstået den film, han oversætter. Det er en tosset, løssluppen og helt igennem respektløs film fuld af rappe, sjofle og ekvilibristiske replikker, der fortjener en undertekster, som er med på legen og giver den gas. Og det må man sige, at Thøgersen gør – ikke mindst i det ovenstående tilfælde.

Der er naturligvis mange andre gange, hvor det vil være helt forkert at gå så vidt med teksterne, at man ligefrem begynder at bemærke dem og nærmest bliver hevet ud af filmen – som jeg altså gjorde, og jeg var ikke den eneste, langtfra. Andre gange vil det modsatte være at foretrække – at man slet ikke lægger mærke til underteksterne. Det handler vel om temperament, og hvem man er som oversætter og tekster. Og desuden må det være en stor del af det at være oversætter/tekster, at man kender og forstår sine virkemidler og genrer og ved, hvornår det er godt at gøre hvad. Det beriger og udvider sproget, når man tør tage chancer og gå til kanten. Det er fedt. Man må ikke være berøringsangst, men i stedet lege med ordbillederne, når en film lægger op til det ved at skabe sit eget sproglige univers.

Det, jeg i virkeligheden prøver på at sige, er, at jeg holder af ord og af sprog. Og jeg holder af mennesker, der arbejder bevidst og dygtigt med ord og sprog. Jeg holder af mennesker som jer. Jeg elsker gode undertekster og en god oversættelse af en bog.

Jeg er dog nok lidt mere puritansk, når det kommer til sprog og sprogets udvikling, end Henrik Thøgersen, der om noget synes at have fingeren på pulsen og et moderne sprogbrug. Sproget skal selvfølgelig ikke være statisk, men nogle gange går udviklingen lovlig hurtigt og bevæger sig i den forkerte retning.

Jeg græder stadig over, at en ’bjørnetjeneste’ er blevet en stor tjeneste, at ’patetisk’ nu betyder ynkelig og ikke ’følelsesfuld’, og at ’forfordele’ er blevet til at give ekstra fordele. For nu at nævne nogle af de mest kendte og grelle eksempler. Og at man staver ’linie’ og ’tredie’ med ’j’ og ikke ’i’, og at det gerne må hedde ’et studie’ og ikke ’en studie’ som i den første Sherlock Holmes-historie, ’En studie i rødt’.

Det er fint nok, at sproget udvikler sig, men behøver det ligefrem degenerere? Og det kan jeg så skændes med Dansk Sprognævn og måske nogle af jer om.

Jeg holder af at bruge det, man vel kan kalde ’gammeldags’ ord og udtryk i mine artikler og anmeldelser: balstyrig, obsternasig, trættekær, flanere, brødflov, redebon, ødeland, styrvolt, kanalje, fusentast, døgenigt, mødig, vindbøjtel, opvigler – kaldenavne eller øgenavne, eller hvad man nu skal kalde dem, var altså SÅ meget bedre i gamle dage.

Det er den slags ord, som er i fare for at forsvinde ud af sproget, hvis ikke de bliver brugt, og så bliver sproget altså fattigere – også selvom der hele tiden kommer nye ord og vendinger til. Det sørgede Kim Schumacher for, og det sørger Henrik Thøgersen og I andre for.

Jeg kender dog et menneske, der også er her i dag, og som tager den slags endnu mere alvorligt, ja, som faktisk er ganske militant, når det kommer til sprog og sprogets korrekte brug.

Han er manden bag Facebook-gruppen, Dagens Sprogsinke, der er et ganske underholdende bekendtskab. I kender ham selvfølgelig også. Niels Søndergaard.

Og nej, Niels, du skal ikke komme og rette mig bagefter. Det er MIN festtale.

Nu er det Niels, jeg nævner – han er meget synlig, i hvert fald på Facebook. Men jeg kunne nævne mange flere af jer herinde: Også Kirsten Marie kæmper for de gode undertekster i blogs, på de sociale medier, i bøger. Hendes 10 faldgruber-bog udkommer lige straks i andet oplag, tror jeg nok. Og I bliver en slags sprogrøgtere, der sørger for, at alle vi andre har en god oplevelse og måske endda lærer noget, når vi ser en tv-serie eller dokumentarudsendelse derhjemme eller en film i biografen, hvor den slags naturligvis skal ses.

Det har Ole Michelsen sagt, at jeg skal sige.

Jeg tror på, at undertekster er dannende og uddannende. Det er også noget, Kirsten Marie har skrevet om på sin blog. Det handler om kulturelle referencer, som i tilfældet Deadpool, men også om at lære sprog og forstå det pågældende sprogs mange nuancer og særheder. Når udtryk, mundheld, ordsprog og ordspil oversættes rigtigt, kan det åbne en helt ny verden af forståelse og sproglige billeder, hvilket igen kan give én mulighed for at forstå og begå sig på både ens eget og det oversatte sprog på en overbevisende facon.

Det omvendte er selvfølgelig også tilfældet – dårlige oversættelser kan resultere i dårlig sprogforståelse og forkert viden– og derfor betyder kvaliteten af oversættelserne naturligvis alt.

Når jeg møder engelsk- og amerikansktalende mennesker i udlandet – jeg deltager i en del filmfestivaler rundt om i verden – forbløffes de altid over mit gode engelsk, eller måske rettere de fleste skandinavers gode engelsk. Jeg kan så fortælle, at vi ikke eftersynkroniserer, som de gør så mange andre steder i det østlige og sydlige Europa. Vi undertekster, og det giver os en unik mulighed for at lære et sprog, især engelsk og amerikansk, at kende. Vi hører ordene, samtidig med at vi læser underteksterne. Det smitter af, og det giver os en sjælden indsigt i sproget og er med til at gøre os gode til at forstå og tale det.

De første år, jeg var i Cannes – det var i slutningen af 1990’erne – simultantolkede man stadig alle de film, der ikke var undertekstet på engelsk, og det var de fleste. Alle film var først og fremmest tekstet på fransk, og kun hvis det var en fransk film, var den tekstet på engelsk. Det var en besynderlig oplevelse, hvor man så højdramatiske film med en lidenskabsløs engelsk tolk i øret – en tolk, som gjorde sit bedste, men som også var lidt forsinket i forhold til de enkelte replikker. Nogle gange tolkede de endda ud fra de franske undertekster, og så blev det hele endnu mere forsinket og syret.

Det værste af den slags, jeg nogensinde har prøvet, var på en filmfestival i Sochi ved Sortehavet i Rusland. Det var dengang, jeg blev forvekslet med Mads Mikkelsen og modtog hele to priser på hans vegne – for hans præstation som slagteren Svend Sved i De grønne slagtere. Men det er en ganske anden historie.

Åbningsfilmen var en fransk thriller, Agents Secrets, som spillede i den store festivalsal på originalsproget. Men så blev den simultantolket ud i salens højttalere af en russisk tolk – og i mine hovedtelefoner af en anden tolk, som først måtte lytte til den russiske oversættelse. Så ikke nok med, at dialogen blev udvandet gennem flere led, den var også meget forsinket – så forsinket, at replikkerne, når jeg endelig hørte dem på engelsk, nogle gange slet ikke gav mening, fordi de ikke passede til det, der skete på lærredet.

Jeg siger ikke, at de stakkels tolke ikke gjorde, hvad de kunne under meget svære vilkår. Jeg siger blot, at jeg er vældig glad for undertekster, ikke mindst de danske og dem, der begås af alle jer, der sidder her i dag. Tak for dem og tillykke til jer og til dagens to vindere.

Havde jeg haft min GØB med mig, ville jeg have affyret en lille sejrssalut.

Undervejs i talen gjorde Niels Søndergaard opmærksom på, at det faktisk var ham, der – måske nok lidt inspireret af Kim Schumacher – havde oversat Turner og hund. Christian Monggaard kunne således fastslå, at det altså både var Schumacher og Søndergaard, der havde påvirket en hel generation af sproginteresserede og -bevidste unge mennesker.

Herefter blev Teksterprisen 2016 overrakt Henrik Thøgersen af sidste års prismodtager, Kirsten Marie Øveraas, der gav årets prismodtager disse ord med på vejen:

Mine damer og herrer. Det er mig en ære at afsløre, selv om de fleste af jer allerede ved det, at … Teksterprisen 2016 går til Henrik Thøgersen.

Priskomiteens motivering lyder:

Henrik har lavet undertekster i 20 år, og han er en af de få tekstere, hvis navn er kendt af seerne. Han er især kendt for sine biograftekstninger, som han har lavet utallige af, lige fra ordspilsrige Deadpool over James Bond-film til den historiske helaftensfilm Lincoln. Henrik tildeles prisen, fordi han konsekvent leverer lydefrit håndværk, og fordi han på uovertruffen vis udnytter sproget maksimalt, uanset hvilken genre han tekster. Skal sproget være afdæmpet og følsomt, rammer han tonen helt præcist, og skal det være fjollet, drysser han ubesværet om sig med nyskabelser som “bongotrold” og “tossefrans”. Altid overlagt, omhyggeligt og med stor kreativitet.

Det vil jeg gerne uddybe lidt. Men jeg starter et andet sted.

Min kæreste hedder Thøgersen til efternavn, og det lukrerer han lidt på. Han bliver nemlig tit spurgt, om han er i familie med ham der Henrik Thøgersen. Og det svarer han ja til! Han har nemlig både en bror OG en fætter, der hedder Henrik Thøgersen. Ingen af dem er Henrik, men de får begge to ret meget ros for deres biografundertekstninger. Rosen er hermed ekspederet videre til rette vedkommende, måske et par år eller ti forsinket.

Men at såkaldte “almindelige mennesker” sådan kender en undertekster ved navn er altså ret usædvanligt. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at Henrik tekster mange og meget højprofilerede biograffilm – i modsætning til os dødelige, der ligger og roder rundt på morgensendefladen mellem de andre genudsendelser af antikvitetsprogrammer. Men Henrik bliver ikke kun bemærket for at lave undertekster, men for at lave *gode* undertekster. Når man ellers ser eksempler på undertekstninger, som lægfolk sender i cirkulation, for eksempel på Facebook og Twitter, er det bøffer, men når Henriks tekster bliver fremhævet, er det som eksempler på gode undertekster.

Og hvad vil det så sige, når undertekster er gode? Det er faktisk, synes jeg, et ret stort problem for branchen, at det er umuligt at måle og veje, hvornår en undertekstning er god, og hvornår den ikke er. Og det siger selvfølgelig noget om vores vidunderligt komplekse fag og komplekse produkts natur, at det ikke sådan er til at måle og veje.

Men noget, som jeg synes kendetegner en god undertekstning, er, at den er lavet med overlæg. Der står ikke bare de første ord, teksteren kom i tanke om, eller det første, der stod i ordbogen. Der er tænkt, virkelig tænkt, over ordene, formuleringerne, sprogtonen og så videre. Og det er tydeligt, når man ser Henriks undertekster, at de ikke bare lige er kastet sammen. De er omhyggeligt konstruerede, og de er, som sagt, fjollede, når de skal være fjollede, og følsomme og afdæmpede, når de skal være dét.

En anden ting, som jeg tit fortæller folk kendetegner en god undertekstning, er, at man ikke lægger mærke til den. At underteksterne er “usynlige”. Jeg ved godt, at Henrik ikke abonnerer på den holdning, og det kan man nogle gange godt se på hans undertekstninger. Men selv når Henrik nævner Uffe Holm i underteksterne til Deadpool – som mange af os nok synes er at overskride usynlighedsgrænsen – så gør han det med overlæg. Man kan være enig eller uenig i oversættelsen, men Henrik har tænkt over den.

Og det er som sagt det, Henrik får Teksterprisen for i dag. For sin tydelige omhu, sit lydefri håndværk … Og så for sin sproglige kreativitet.

Når jeg ser Henriks undertekstninger, får jeg tit en følelse – som, indrømmet, er beslægtet med både misundelse og mindreværd – af, at Henrik har adgang til et ekstra niveau af sproglig kreativitet; en ekstra skuffe i det mentale ordarkiv, som jeg ikke har fundet (i hvert fald ikke endnu). Det vil sige, at han er i stand til at opfinde, eller bide mærke i og så aktivt bruge, ord som fx “tossefrans”, “bongotrold” og “kors i rævegraven” – og listen er tæt på uendelig – hvor mange af os andre måske havde valgt en mere … doven? kedelig? løsning som “nar”, “idiot” eller “kors i hytten”. Og det vil også sige, at han rammer sprogtonen helt perfekt i filmen Lincoln, der foregår i 1860’erne, hvor han lader folk, der skændes, sige “Imbecile fæmikkel! Pernitne gadekræmmer! Inkarnerede smøl!” Og selvfølgelig “vås”. Er det ikke smukt?

Men Henriks ordekvilibrisme er ikke tvangspræget. Han lider ikke af akut fingerdiarré. Han er en mester i at udnytte sproget maksimalt kreativt, men kun når det passer i sammenhængen. I Ghostbusters, hvor der er masser af spræl i sproget, spræller han derudaf i underteksterne (det var der, de fjollede eksempler før kom fra). Men når dialogen er uopfindsom, grænsende til tør, fx i den seneste James Bond-film, Spectre, er hans undertekster tilsvarende afmålte. Det er ikke det, han plejer at blive rost for, men det er også en vigtig færdighed for en undertekster at kunne gengive kedeligt sprog kedeligt, og den mestrer Henrik til fulde.

Til sidst: Da jeg så Henrik første gang, lige derinde, var jeg nødt til at spørge et par kolleger, om det virkelig var Henrik Thøgersen, ham der stod derovre. For jeg syntes, at jeg havde kendt Henriks navn lige siden jeg var en ung oversættelsesnørd og meldte mig ind i den lille klub af blege typer, der bliver siddende i biografsalen, længe efter at ungarbejderne er begyndt at støvsuge, for at se krediteringen. Jeg var overbevist om, at Henrik måtte være meget ældre, end han er, for at have nået at tekste alt det, jeg havde set fra hans hånd. Blot for at sige, at Henrik i årevis har været en helt uomgængelig del af undertekstningslandskabet, og det er fuldt fortjent, at han får Teksterprisen.

Før jeg giver ordet til Henrik, vil jeg gerne sige tak til dem, der har nomineret kandidater til årets Teksterpris. Igen i år var feltet utrolig stærkt. Men det fungerer jo sådan, at priskomiteen blot vælger mellem dem, som FBO’s medlemmer har nomineret. Så hvis nogen skulle sidde og tænke på andre, der også fortjener prisen, så husk at nominere dem til næste år, så de får mulighed for faktisk at få den.

Jeg er i hvert fald utrolig glad for, at nogen nominerede Henrik i år, så jeg fik mulighed for at sige det her: Giv en stor hånd til modtageren af Teksterprisen 2016, Henrik Thøgersen!

Efter prisoverrækkelsen og Henrik Thøgersens takketale, blev Æresprisen 2016 overrakt Hans-Ole Andreasen af dennes forhenværende kollega på TV 2, Anette Nielsen, med følgende ord:

Hans-Ole bor i et kunstnerparadis med en frodig have, hvor alting står i velordnet og naturlig harmoni, tilsyneladende uden den store anstrengelse fra ejerens side.

Indenfor finder man plastisk kunst og malerier spredt ud med let hånd – i den samme velordnede harmoni og med en instinktiv sans for proportioner og sammenhæng.

Det gør, at man føler, at alt er nøjagtig, som det skal være, og at ingenting kunne være anderledes.

Når Hans-Ole åbner munden, taler han i korte, klare og indholdsrige sætninger, der ikke efterlader nogen tvivl om, hvad han mener. Den energiske artikulation føles helt naturlig og vidner om mange års omgang med skuespillere og en intens interesse for teater. Ofte falder samtalen på kunstnere, musikere, sangpræstationer og fraseringer.

Man opdager, at Hans-Ole ikke alene har en intuitiv sans for det æstetisk perfekte, men at alle de fantastiske præstationer, han gennem sit liv har oplevet på den internationale teater- og musikscene, stadig vibrerer i ham og forplanter sig til omgivelserne. Æstetikken er den røde tråd i alt, hvad Hans-Ole foretager sig, og når han tekster, er den et sine qua non. Det kan man forvisse sig om ved at se eller gense My Fair Lady, Julius Cæsar, Ninotchka, Klute og Paradise Postponed.

Han mestrer alle genrer. Jeg har selv set ham trykke en japansk opera på live. Efter partitur naturligvis. Han kan alt det, de dygtigste tekstere kan. Og så kan han noget særligt.

Det fandt mine kolleger og jeg snart ud af, da vi trådte indenfor på Kvægtorvet i 1988. Selv havde jeg egentlig fået afslag på min ansøgning i april måned. TV 2 meddelte, at man havde ansat dem, man skulle bruge. Derfor kom det helt bag på mig, da telefonen ringede midt på sommeren, og en kultiveret herrestemme præsenterede sig som Hans-Ole Andreasen fra TV 2.

Typisk for Hans-Ole var det ikke for at småsludre, han ringede. Kort inde i samtalen kom det: ”Du bor jo i Århus. Hvor lang tid tager det dig så at komme til Odense?”

Jeg svarede ”en time og et kvarter” og drømte allerede om at pendle frem og tilbage til ønskejobbet. Men jeg blev revet ud af drømmen, da svaret kom: ”Fint, så kan du være her kl. 16.”

Der stod jeg med en støvsuger i hånden og to småbørn om benene og måbede.

Men lige dér havde Hans-Ole givet mig den første lektion i, hvad det kræver at være nyhedstekster. Der er det altså NU og ikke i morgen.

Selve ansættelsessamtalen var også utraditionel, kan man vist roligt sige.

Eksamensbeviserne fik lov at blive i tasken, og i stedet blev jeg hørt i, hvem der var præsident og premierminister i en række – ikke særlig omtalte – lande, og bedt om at stave til Warszawa. Og så var jeg antaget!

For Hans-Ole vidste jo, som alle i branchen ved, at nok skal man være en dygtig oversætter for at blive en god tekster. Men det er langt fra gjort med det.

Så det måtte komme an på en prøve.

Med tre måneder til TV 2 Nyhederne skulle i luften, den 1. oktober 1988, stod du så der, kære Hans-Ole, – med den kopi af TV-Avisens tolkeliste, som du havde smuglet med ud under Kenzo-jakken – og med en halv snes oversættere, der aldrig havde prøvet at tekste. Enhver anden ville være løbet skrigende væk. Det gjorde du ikke, du greb opgaven an på din helt egen facon.

Du satte os ikke ved hver vores tekstningsanlæg. Der var nemlig kun to. Nej, helt bevidst satte du os i grupper, så vi kunne diskutere og lære af hinanden. Vores første mange forsøg blev mødt af hovedrysten fra Hans-Ole og et ”den er grim!”. Og så var det om igen. Der blev slettet og prøvet igen, slettet og prøvet igen, indtil Hans-Ole begejstret sagde ”kan I se det?” Det kunne vi.

Og ret hurtigt blev ego’er og konkurrencegener afløst af en musketér-ed, for vi var nødt til at hjælpes ad, hvis vi skulle gøre Hans-Ole tilfreds.

Du gav os ikke lange teoretiske udredninger om tekstningens regler og væsen, men vi fornemmede hurtigt, at de to linjer i en undertekst bestemt ikke er beregnet på at blive fyldt ud, at der helst kun skal være ét punktum i en tekst og helst heller ikke mere end to kommaer. At linjernes indbyrdes forhold skal være harmonisk, og at det er en dødssynd at slutte øverste tekstlinje med ordet ’at’.

Først i de senere år er man begyndt ved hjælp af eye tracking-udstyr at forske i, hvordan seerens blik egentlig bevæger sig mellem billede og tekst og mellem de to tekstlinjer. Men med æstetikken som nøgle løste du helt intuitivt cirklens kvadratur og forenede enkelhed, klarhed og overskuelighed, så seeren får mere tid til at afkode og nyde billedsiden.

Vores oplæring tog fart, og hvis jeg skal sammenligne med noget, må det være stemningen bag scenen i teateret. Der var hektisk aktivitet, fagter og store bogstaver, men du var altid på vores side. No matter what! Også selv om det måske ikke så sådan ud lige i situationen …

Et af Hans-Oles pædagogiske tricks gik ud på at føre en højlydt telefonsamtale lige ved siden af den tekster, der trykkede teksterne på direkte under udsendelsen.

Vi kiggede forundrede på hinanden: ”Regner han med, at vi kan koncentrere os, sådan som han råber?”. Det gjorde han så sandelig. Så det lærte vi os.

Igen var det helt bevidst fra Hans-Oles side, for som nyhedstekster må man ikke lade sig slå ud, uanset hvad der sker. Og den læring har vi nydt godt af igen og igen i årene, der er gået. Tak for det!

Og tak for den selvtillid og den stræben efter det perfekte, som du indpodede os.

Jeg lover dig, at vi laver ikke en tekst uden at spørge os selv, om du synes, den er grim!

I det hele taget var intet blevet, som det er, uden dig. Du har skabt en tradition i afdelingen, hvor æstetikken er i højsædet, hvor samarbejdet er grundstenen, og hvor man aldrig giver op, lige meget hvad der sker.

Og det er stadig fyringsgrund at slutte øverste linje med ’at’…

Hjerteligt tillykke med æresprisen.

Efter prisoverrækkelsen og Hans-Ole Andreasens takketale, bød FBO på en forfriskning, og dermed fortsatte teksterprisfesten.

Posted in Nyheder og begivenheder | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dylan på dansk

Babelfisken har talt med Jep Loft om at oversætte Nobelprismodtageren Bob Dylan til dansk:

Bogen Dylan på dansk er lige udkommet i en ny udgave. Fortæl om tilblivelsesprocessen.

Det er 11. udgave af ’Dylan på Dansk’ på Books on Demand, der lige er kommet. Den første udgave kom i 2009 med 29 sange, og nu er jeg kommet op på 65 sange. Undervejs har jeg nok rettet mere end 1000 steder i sangene (når jeg har fundet på småforbedringer). Det er jo fordelen ved at udgive elektronisk, at man let kan det.

Den første sang oversatte jeg i 1976. Det var ’Visions of Johanna’. Jeg gik med teksten inde i hovedet og syntes, at jeg måtte prøve, om jeg kunne oversætte den. Det var som en opgave – ligesom man løser en kryds og tværs.

Hvad er din baggrund og dit forhold til Dylan?

De bedste af sangene handler om længsel og ulykkelig kærlighed. Dylans storhed kommer af, at man selv i sit eget liv gang på gang kommer til at tænke på verselinjer fra hans sange, fordi de præcis beskriver, hvad man selv tænker og føler i netop det øjeblik. Sådanne ’punchlinjer’ er der mange af. Linjer med en tekstmæssigt indbygget ’musik’, der er så gode, at det næsten kunne være ligegyldigt, hvad de betyder. De kan stå helt alene.

Jeg hørte ikke til ’folkemusik’-segmentet i 60’erne. Det var hellige og selvgode folk, syntes jeg. Jeg var beatmusik-mand, der lyttede til The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who etc.

Dylan droppede folkemusikken og blev elektrisk, og gik over til sange om (frustreret) kærlighed i 1965, men jeg gad stadig ikke høre på ham. Jeg fik først øjnene og ørerne op for ham i 1968, da jeg blev opmærksom på teksten til nummeret ’Highway 61’ om Guds samtale med Abraham. Aldrig havde jeg set noget lignende.

Jeg er jurist og helt uden relation til musik- og litteraturbranchen.

Hvad har været de største oversætterudfordringer undervejs?

De fleste af de ’store’ tekster er på de tre berømte LP’er fra 1965-66, ’Bringing it All Back Home’, ’Highway 61 Revisited’ og ’Blonde on Blonde’. Det er dem, der kan begrunde Nobelprisen. Uden dem, ingen pris. I sangene på de LP’er spiller rimene en helt fremtrædende rolle. Dylan rimer i et omfang, som næppe var set før inden for den populære musik. Han begrænser sig ikke til at rime i to linjer ad gangen. Det bliver hovedreglen snarere end undtagelsen, at der rimes i tre, fire eller fem linjer ad gangen, endda i visse sange i flere sekvenser i hvert vers, eller at der i versene rimes på et gennemgående omkvæd. I første vers af ’Like a Rolling Stone’ er der 21 rim (4+2+4+4+3+4), og ’It’s Alright Ma – I’m Only Bleeding’ har 22 rim (5+4+5+5+3). I sidste vers af ’Visions of Johanna’ er der 7 linjer med samme rim, og i ’Subterranean Homesick Blues’ er der vers med 8 og 9 linjer med samme rim. Det var hårdt arbejde, og det tog 39 år, før alle 34 sange var oversat.

Har du samarbejdet med musikere undervejs, hvordan har det været?

Jeg har arbejdet helt alene. Jeg har ikke engang hørt pladerne igen. Jeg havde musikken i hovedet. Da C.V. Jørgensen som den første tog nogle af sangene op og sang dem til en radioudsendelse på P1 med akkompagnement af Billy Cross, talte vi sammen en enkelt gang. Rasmus Hedeboe indspillede en hel del af sangene sidste år, men jeg deltog ikke i processen.

Hvordan har det været at oversætte tekster, som alle kender og måske har en mening om?

Jeg har holdt mig strengt til formen, det vil sige versenes opbygning, versefødderne og rimstrukturen. Det vigtigste har været, at sangene kan synges. Det betyder, at meningen med det enkelte ord har haft anden prioritet. Det er jeg ret sikker på, at den også har haft for Dylan, da han skrev. Så hvis nogen skulle kritisere min forståelse af teksternes mening, tager jeg det roligt.

Hvad synes du om, at Dylan har fået prisen?

Jeg var med til mødet på Odense Universitet for nogle år siden, da en gruppe danskere ’nominerede’ ham. Jeg ved ikke, om andre havde fået den idé før. Men jeg er glad for, at der bliver opmærksomhed om de enestående tekster, han skrev i 60’erne.  Mig bekendt er der intet inden for den rytmiske musik, der bare kommer i nærheden af, hvad Dylan skrev.

Hvad skal der ske nu?

Jeg har lige fået besked om, at der holdes Dylan-arrangementer i PH-Caféen i København d. 29. oktober, hvor bandet Edvard Brandes Jam vil synge mine oversættelser. De spiller også til Politikens valgfest d. 8. november. Og jeg er glad for, at I interesserer jer for oversættelserne. Det er dejligt, at der sker noget.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nobelprisen i litteratur 2016: Bob Dylan

Nobelprisen i litteratur 2016 går til Bob Dylan.

Bob Dylan er amerikansk sanger og sangskriver. Bob Dylan er født i 1941 og debuterede i 1962.

Nogle af Bob Dylans tekster er oversat til dansk i bogen Dylan på dansk ved Jep Loft

Babelfisken ønsker hjertelig tillykke.

Her kan man høre Dylan på dansk ved Jep Loft sunget af C.V. Jørgensen og Billy Cross:

Bogen Dylan på dansk ved Jep Loft kan købes her:

https://www.saxo.com/dk/dylan-paa-dansk_jep-loft_paperback_9788771704952

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uddeling af pris til Danmarks bedste tekster

Af Anette Nielsen, Kirsten Marie Øveraas & Ellen Mygind Kristensen

I aften den 6. oktober 2016 holder Forum for Billedmedieoversættere den årlige teksterprisfest for sjette gang. FBO vil i år uddele to priser. Teksterprisen til en særlig dygtig kollega samt en Ærespris for et livsværk inden for teksterfaget.

Teksterprisen 2016 går til Henrik Thøgersen. Henrik har lavet undertekster i 20 år, og han er en af de få tekstere, hvis navn er kendt i brede kredse, også blandt seerne. Han er især kendt for sine biograftekstninger, som han har lavet utallige af, lige fra ordspilsrige Deadpool over actionprægede James Bond-film til den historiske helaftensfilm Lincoln. Henrik tildeles prisen, fordi han konsekvent leverer lydefrit håndværk, og fordi han på uovertruffen vis udnytter sproget maksimalt, uanset hvilken genre han tekster. Skal sproget være afdæmpet og følsomt, rammer han tonen helt præcist, og skal det være fjollet, drysser han ubesværet om sig med nyskabelser som “bongotrold” og “tossefrans”. Altid overlagt, omhyggeligt og med stor kreativitet.

Æresprisen går til Hans-Ole Andreasen for en lang og mangfoldig karriere som nyhedstekster, filmtekster, operatekster og programtekster, som tekstningskoordinator og mentor for nyhedsteksterne først på TV-Avisen og så på TV 2, og senest som underviser hos Broadcast Text International. Han huskes især som den, der i 1988 startede undertekstningsafdelingen hos TV 2 og dermed lagde grunden til den høje tekstningskvalitet, stationen stadig har i dag. Hans-Ole Andreasen hædres for sin mangeårige indsats for at højne og bevare kvaliteten i danske undertekster og især for den signatur, der går som en rød tråd igennem hans livsværk og hans undervisning, nemlig den æstetiske dimension i udformningen af underteksterne og dens betydning for læsbarheden og den samlede oplevelse af et program med undertekster.

Prisoverrækkelsen finder sted i Dansk Journalistforbunds lokaler, Gammel Strand 46. Journalist og forfatter Christian Monggaard holder festtalen, og efter prisoverrækkelsen er FBO vært ved en lille forfriskning. Priserne består ud over æren af et portræt tegnet af bladtegner Bob Katzenelson.

De øvrige nominerede til årets teksterpris var:

Bibi Huryn, fordi hun er en af de få i branchen, der mestrer polsk og russisk, og derfor i modsætning til andre er mutters alene om opgaver på de to sprog, og fordi seerne husker hendes navn for høj kvalitet.

Christina Witting Estrup, fordi hun har et stort og varieret ordforråd, som hun forstår at udnytte til fulde, og fordi alt er researchet til mindste detalje, og der er lagt tid og omhu i arbejdet.

Hanne Friis, både fordi hun er en virkelig dygtig tekster, og fordi hun altid er sød, rar og smilende og har fuldstændig styr på at fordele opgaverne til alle Sublines tekstere.

Helle Schou Kristiansen, fordi hun hver gang formår at ramme tonen og tidsånden, f.eks. i sin tekstning af Desperate Housewives, og fordi hun er en virtuos, når det gælder ordspil, vitser og andre sproglige finurligheder.

Se de tidligere prismodtagere her.

Teksterprisen eller “Lakridsbåndsordenen”, opkaldt efter de sorte bånd bag underteksterne på skærmen, er branchens egen pris til en tekster, der har løst en bestemt opgave på forbilledlig vis, eller til en, der gennem hele karrieren har holdt et højt niveau. Prisen kan også tildeles personer, der har været med til at udbrede kendskabet til tekstning eller på anden måde har gjort en særlig indsats for faget. For eksempel modtog Thomas Harder i 2010 en pris for “i sit journalistiske virke at have taget kampen op for den gode billedmedieoversættelse”.

Teksterprisen blev indstiftet i 2010 for at skabe opmærksomhed om et fag, der til dagligt lever et liv i det skjulte og i bund og grund gør en dyd ud af det. En god tv- eller filmtekstning udmærker sig nemlig ved at være stort set usynlig. Ikke desto mindre er undertekstning et håndværk, der kræver både sproglig snilde, kreativitet og ikke mindst flere års øvelse at lære at beherske. Derfor vil FBO, som er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund, med sin årlige prisoverrækkelse fremhæve og fejre den store gruppe hårdtarbejdende oversættere i et presset fag.

Læs mere om undertekster og undertekstning i to artikler af sidste års prismodtager, Kirsten Marie Øveraas:

Fem ting, du ikke ved om undertekster
Hvorfor er undertekster så vigtige?

Øvrige medlemmer af Teksterpriskomitéen 2016:

Anette Nielsen, tekstningskoordinator, TV 2 Nyhederne
Ellen Mygind Kristensen, freelancetekster

Posted in Nyheder og begivenheder | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sprog vi ikke forstår – Den Internationale Oversætterdag i Aarhus

Af Helle Dalgaard

I samarbejde med Aarhus Litteraturcenter markerede Aarhusafdelingen af Dansk Oversætterforbund (repræsenteret ved Kirsten A. Nielsen & Helle Dalgaard) for tredje gang Den Internationale Oversætterdag. Det foregik søndag d. 25. september kl. 14.30-17.30 på Godsbanen i Aarhus, Aarhus bys ”Kulturproduktionscenter”, hvor Litteraturcenteret har til huse og permanent råder over et lokale, i Vogn 1, som emmer af bøger og litteratur. Her regerer ”Skrivekunstskolen” i dagtimerne, og her er der med jævne mellemrum alskens litterære arrangementer.

int-tr-day-2016-aarhus

Arrangementet var lagt søndagen før den officielle internationale oversætterdag d. 30. september, både på grund af de udenbys gæster, og fordi søndag eftermiddag er en god dag at lokke folk af huse. Det blev en meget fin dag for såvel bidragydere som tilhørere. God stemning og en atmosfære af lytten og nysgerrighed. Og i betragtning af det fantastiske vejr, den sidste sommersøndag, var der fin tilslutning med ca. 35 tilhørere.

Kirsten A. Nielsen indledte med en kort beskrivelse af Hieronymusdagen og dens betydning for at sætte fokus på oversættergerningen, og hun takkede sponsorerne, DOF og Autorkontoen, samt Litteraturcenteret for praktisk støtte. Litteraturcenteret stod bag den fine plakat og ditto flyer og sørgede for PR. Efterfølgende tog Helle Dalgaard over og kom med et par generelle betragtninger over det at være oversætter. Derefter præsenterede Kirsten og Helle på skift dagens oversættere.

De fire oversættere, som indviede tilhørerne i deres udfordringer og landvindinger, var Siri Nordborg Møller, Kim Lembek, Susanne Posborg og Petér Eszterhás, og de fortalte engageret og forståeligt for et tilhørerforum, der rummede en del unge mennesker. Bidragene var meget forskellige, smalle og brede, levende, og med gode eksempler.

Siri Nordborg Møller fortalte i et meget fint forløb om starten på sin interesse for det finske, om opgaver og udfordringer, fra børnebøger over krimier til seje voksenbøger. Hun præsenterede med humor og meget forståeligt det finske sprogs særheder, som sætter oversætteren på prøve. Og faktum er, at der ikke er mange oversættere af skønlitteratur fra finsk til dansk.

Kim Lembek fortalte om projektet med at nyoversætte De Islandske Sagaer og specifikt om arbejdet med Njals saga, som for første gang er blevet oversat fra håndskrift og ikke fra en af de officielle udgivelser. Han kom med interessante detaljer om forholdet mand – kvinde i den tids islandske samfund, sådan som det har været fremstillet på basis af de officielle udgivelser af sagaerne, men som Njals saga i originalen præsenterer noget anderledes.

Susanne Posborg fortalte, ligesom Siri, om, hvordan hendes oversætterkarreiere startede. Husets forlag blev nævnt, og Fremads forlag, og efterfølgende fortalte Susanne om, hvad hun var i gang med nu. Hun fokuserede på vanskelighederne ved at overføre det blomstrende kinesiske billedsprog til dansk, om metaforerne, og på hvor grænsen går i forhold til fordanskning. Hun forklarede i forbindelse med et spørgsmål meget spændende om ordbogsopslag.

Petér Eszterhás talte om glæden ved at arbejde med sproget. Han fortalte om sin debut på Gyldendal under Rifbjerg, og at han altid kun oversætter de tekster, han selv kan acceptere. I forhold til danske læsere sagde han, at man ikke skal tygge teksten for dem. Det fremkaldte lidt debat om forskel på afsenders og modtagers referencerammer og nødvendigheden af at gøre en tekst forståelig for den danske modtager.

tilhorere

Midt i seancen spillede Orhan Özgur Turan (som er med i grupperne Hudna og Etnolab) guddommeligt på sin divan baglama, et på en gang blidt og voldsomt strengeinstrument, og sang dertil med fin, sprød stemme. Det var et smukt, bevidsthedsudvidende indslag. Arrangørerne havde egentlig ønsket at præsentere en oversætter fra tyrkisk, men kunne ikke finde nogen. Så input til næste fejring af dagen vil blive vel modtaget.

Efter de fire oplæg og musikken var der spørgsmål til hele gruppen, og kl. ca. 17.30 var det slut, og der blev sagt på gensyn i 2018. I Aarhus fejres dagen kun hvert andet år!

Posted in Nyheder og begivenheder, Om enkelte værker/forfattere | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Den internationale oversætterdag fejres i København

int-tr-day-2016-copenhagen

Den 30. september er det “International Translation Day” eller Hieronymusdag. Den fejres over hele Europa, og i Danmark markeres dagen bl.a. med en konference under overskriften “Sproglig mangfoldighed giver styrke!” Som svar på de mange nedskæringer på landets højere uddannelsesinstitutioner, noget der har ramt sprogfagene særlig hårdt, arrangerer Dansk Oversætterforbund, Forbundet Kommunikation & Sprog, Forum for Billedmedieoversættere og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet i fællesskab en dag med fokus på alt det, sprog kan, og hvorfor det er vigtigt at bevare muligheden for at forstå og blive forstået af mennesker, som ikke taler dansk eller engelsk. Det er ikke kun for at fremme dansk eksport, det er også og måske især, fordi vores verden bliver et fattigere og mere indskrænket sted, hvis vi kun kan forstå og tale med dem, som ligner os selv. Sproglig mangfoldighed er også kulturel og åndelig mangfoldighed, fordi viden om og beherskelse af sprog giver indblik i måder at tænke på, som er fremmede for det vi kender.

Dagen igennem vil der være oplæg om sprog, workshop, oversættermesse, debat og mulighed for at møde oversættere, tolke, tekstere, studerende og forskere inden for alle genrer og områder af oversætterfaget. Der vil være oplæg om russisk, arabisk, finsk, persisk og grønlandsk, og den internationalt anerkendte sprogforsker Robert Phillipson kommer og indleder en debat om den sproglige mangfoldighed med forfatter Jens Christian Grøndahl, forlægger Charlotte Jørgensen, tekster Anna-Maija Ihander og kundechef Sara Gangelhof fra Vestas.

Babelfiskens redaktion håber det lykkes at sætte fokus på vigtigheden af at blive ved med at uddanne kvalificerede oversættere inden for mange sprog. Og ønsker i øvrigt alle en glædelig oversætterdag i morgen!

translation-day-e-card-2016-horizontal

Posted in Nyheder og begivenheder | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mit ansigt må ingen se – eller hvalen som Gud

Af Flemming Chr. Nielsen

 

Herman Melville-oversætteren Flemming Chr. Nielsen opdagede på en fynsk rasteplads, at selv for en langsom-læser kan romanen Moby Dick pludselig afsløre nye hemmeligheder om sig selv.

 

En oversætter er en langsom-læser, der i bedste fald vejer og vender hvert ord og hver sætning, som var de kostbare mønter, der skal omveksles til en anden valuta. Ikke mange kommer så tæt på en tekst som dens oversætter.

Det gælder fra den nyeste bestsellerkrimi til den klassiske prosa. I hvert fald for omhyggelige oversættere, og lad mig henvise til den mest samvittighedsplagede af slagsen, jeg vist er stødt på.

Han levede engang i det 13. århundrede og formentlig på Island. Han var givetvis hedning, men havde fået den bestilling at oversætte nogle uddrag fra Det Nye Testamente til det norrøne sprog. Da han nåede til sætningen om, at ”alle, der griber til sværd, skal falde for sværd,” må han have sat sig til at gruble dybt og længe, for hvad i alverden var meningen? Skulle han nu holde sig til originalteksten, eller måtte han med al respekt gå ud fra, at der var en utilsigtet fejl i den?

Jeg forestiller mig, at han har været en samvittighedsfuld langsom-læser, der funderede over teksten. Alligevel førte hans overvejelser ham på afveje, for efter alle sine spekulationer tilføjede han et supplerende ord: ”Alle, der uretmæssigt griber til sværd, skal falde for sværd.”

Selvfølgelig var det en fadæse, men også et eksempel på de faldgruber, der kan lure på langsom-læseren, hvad enten han finder på at tilføje eller – oh, skændsel! – at udelade noget.

 

Som Herman Melville-oversætter holder jeg nu og da foredrag om ikke mindst hvalfanger-romanen Moby Dick, og det sker næsten hver gang, at en tilhører stiller et pinagtigt spørgsmål. Det lyder omtrent sådan her:

”Hvad skal vi med alle de omstændeligt indskudte kapitler om hvalers udseende? Har du aldrig haft lyst til bare at springe dem over i din oversættelse? Romanen er jo lige så spændende uden dem. De er med til at forsinke handlingen. Lige pludselig skal man igennem endnu et langt afsnit om hvaler.”

Som regel svarer jeg diplomatisk udenom, eller jeg forklarer hurtig-læseren blandt tilhørerne, at de kapitler da både er vittige, oplysende og underholdende. Hvis man ikke bryder sig om dem, må man læse en forkortet udgave af romanen, Peter Freuchens version fra 1942 eller den endnu mere afkortede i serien Illustrerede Klassikere. Og efter min venlige indsigelse går vi hurtigt over til næste spørgsmål.

For nogle måneder siden fik jeg igen spørgsmålet og gav det samme undvigende svar, men på vej hjem slog det pludselig ned i mig. Med en voldsomhed, så jeg måtte holde ind på en rasteplads og sunde mig.

Hvorfor havde jeg aldrig opdaget det? Som langsom-læser og oversætter burde det have været indlysende for mig, hvad der er Melvilles hensigt med de mange, lange og næsten leksikalske artikler om hvaler, deres størrelse, livsform og udseende, placering i dyreriget og så videre. Faktisk leverer Melville jo et helt zoologisk bibliotek om hvaler, og jeg havde gravet mig ned i et væld af zoologibøger for at finde de præcise danske betegnelser.

Men som altid, når man får et chokerende indfald, og hvad enten det er som Archimedes i badekarret, som oversætter ved skrivebordet eller som foredragsholder på en rasteplads, må man nødvendigvis spørge sig selv: var det noget, der gik op for dig alene, eller har du engang læst det og så glemt det igen? Var det en afsides bemærkning i den enorme sekundærlitteratur om Melville? Måske en fodnote, du lige strejfede for mange år siden og ikke bed mærke i? Og som alligevel lejrede sig et fjernt sted i bevidstheden.

Med det forbehold kunne det ikke gå stærkt nok med at komme hjem og se efter. Handler de for nogen så kedsommelige hval-kapitler nu virkelig om den store spermacethval, som kaptajn Akab jagter hen over alle jordens have, mens han driver sin besætning ud i vanvid? Eller er det noget helt andet, Melville vil indvi sine læsere i? Og hvis det er, hvorfor omtaler han det så ikke ligefremt og u-kryptisk?

 

Godt skjult og et stykke inde i et af de hval-zoologiske kapitler anes den første afsløring. Melville har indtil da skrevet en masse om spermacethvalen, hvordan den jagtes, harpuneres og indfanges, hejses op på skibssiden og tømmes for den kostbare olie, der registreres og nedstuves. Ja, sågar de juridiske forhold omkring ejendomsretten til hvalen diskuteres.

Og så kommer den alarmerende detalje, der kun tilsyneladende handler om spermacethvaler:

”Hvor meget jeg så dissekerer ham, når jeg ikke dybere ned end til hans hud; jeg kender ham ikke og vil aldrig lære ham at kende. Men hvis jeg ikke engang kender denne hvals hale, hvordan da for­stå hans hoved? og hvordan fatte hans ansigt, når han ikke har noget ansigt? Du får mig at se fra ryggen, fra min hale, synes han at sige, men mit ansigt må ingen se.”

Mit ansigt må ingen se. Hvilken læser kan interessere sig for en hvals ansigt? Og hvilken hval kan være optaget af at skjule sit ansigt?

Men det drejer sig ikke om zoologi. Det er et tilhyllet citat fra Anden Mosebog, hvori Herren siger til Moses:

”Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kom­met forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se.

Hvorfor ikke skrive det direkte? At Guds ansigt må ingen se.

Da jeg første gang på en fynsk rasteplads bliver opmærksom på den hemmelige leg med læseren, står det mig klart, at hele denne hval-kispus er Melvilles særlige form for religionskritik. På hans tid for halvandet århundrede siden gik det ikke an med en åben udfordring af kirkens verdslige magt og institutioner. I hvert fald ikke for en forfatter, der også ville sælge bøger. En teologisk debat var for fagfolk. En lægmand skulle ikke komme og blasfemisk fremstille Gud som en hval.

 

Men når først Guds skjulte ansigt er antydet, falder hval-brikkerne på plads. Der er lange kapitler om, hvordan mennesket i århundreder har tegnet og malet hvalen, hvordan den er skildret i bøger og artikler, har fået stjernebilleder, bjerge og landskaber opkaldt efter sig, i skikkelse af små figurer er sat op på en hylde eller som ikoner ophængt på væggen, er anbragt på kirkespir og i klokketårne, som udsmykning i kirker og våbenhuse, på antikke vaser, i bogtrykkernes vignetter, på halskæder og små kapsler i den døendes hånd. Og der er lange referater af spidsfindige afhandlinger om hvalen og om de lærdes disputter vedrørende den rette forståelse af hvalen. Hvad magter den, og hvad magter den ikke? Hvilke evner har den og hvilke ikke? Der er ikke langt til, at det drøftes, hvor mange hvaler der kan stå på spidsen af en knappenål.

Det er altså mennesket og dets refleksioner over Gud, som er temaet for Melvilles hval-kapitler. Det er som at gennemvandre et bibliotek, hvor der på alle bogrygge står Hval, men helt ude i margen på titelbladet og med næsten udviskede typer Gudsbegrebet. Og udmattet af århundreders informationer og indfaldsvinkler vakler fortælleren belæsset af teologisk hval-lærdom videre til det chokerende kapitel 102. Heri beretter han om dengang, han besøgte en ukendt ø i oceanet for at se det ultimative hval-museum. Og hvad erfarer han dér? At af den store verdensgåde er kun skelettet bevaret:

”Ribbenene var behængt med trofæer; i rygsøjlen var med sælsomme hieroglyffer indridset de arsakidiske annaler; præsterne sør­gede for en uudslukkelig og sødt duftende flamme i hovedskallen, så det gådefulde hoved atter blåsede sin stråle af damp, og hæn­gende fra en gren gyngede den frygtindgydende underkæbe over menigheden som det sværd, der ophængt i et hår forfærdede Da­mokles.”

Men Melville er stadig ikke færdig med sin Gud, og på museet går han i gang med at udmåle det sidste ribben som endnu et bidrag til århundreders teologi.

”Hvad sker der dog!” råbte præsterne; ”hvor vover du at udmåle vor gud! Det tilkommer kun os.”

”Ja, ja, I præster; hvor lang er han så?”

”Men det førte til et ophidset skænderi imellem dem om fod og tommer; med deres måle­stokke hamrede de løs på hinandens hoveder – ekkoet rungede i den store hovedskal – og jeg greb chancen til at blive færdig med mine egne udmålinger.”

 

Det er i korthed en skitse af, hvad et spørgsmål under et foredrag kan give anledning til. Hval-kapitlerne i Moby Dick bliver pludselig til én lang fortælling om, at mennesket aldrig lærer Gud at kende. Målestokke og dialektik og prædikener og spekulationer er magteløse. Hvad enten Gud er eller ej, så undviger han alle teorier og debatter. Han er et skelet på et museum. Igennem det tomme hylster blæser vinden.

Vist er det kun en skitse til en udlægning af nogle (for mange læsere) generende afsnit i én af verdenslitteraturens store romaner, men en roman er netop stor, når vi aldrig bliver færdige med den, når et nysgerrigt spørgsmål under et foredrag kan rive op i en læser, der troede at kende romanen så godt, som den kristne vel tror at kende sin Gud.

Herefter vil jeg aldrig mere glide af på spørgsmålet. Jeg vil med fryd kaste mig ud i de overvejelser, som her er antydet.

Den dag på rastepladsen fik Moby Dick for mig som forsinket langsom-læser tilføjet endnu en dimension. Og modsat den islandske oversætter holdt jeg klogeligt stand imod alle djævelske fristelser.

Posted in Om enkelte værker/forfattere | Tagged , , , | 3 Comments

Fremmedsprog på dansk: Mod et bæredygtigt sproglandskab for Danmark

Af Marie Groth Bastiansen

Fil 06-09-2016 12.19.29

Paneldebat med (fra venstre) Anne Knudsen, Cecilie Banke, Sara Koch, Birgitte Vedersø, Arne Biering og Johannes Riis fra konferencen “Fremmedsprog på dansk” d. 30. august 2016

Københavns Universitets Humanistiske Fakultet var d. 30. august 2016 vært for en konference om sprogfagenes aktuelle situation i det danske uddannelsessystem med fokus på den kommende nationale sprogstrategi. Konferencen, hvis formål var at være med til at kvalificere arbejdet med den nationale sprogstrategi samt bidrage til den generelle debat om sprog, sprogundervisning og sproguddannelser, var arrangeret af lektor Tine Roesen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og lektor Lisbeth Verstraete-Hansen fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM), Københavns Universitet.

Konferencen blev åbnet af prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis, der ved hjælp af et par konkrete eksempler på oversættelsesproblemer fra sin egen hverdag, fastslog behovet for mangfoldighed i udbuddet af fremmedsprogsuddannelser på Københavns Universitet.

Efter en kort præsentation af dagens program indledtes konferencens første del, ”Inden for murene”, med en række faglige oplæg om dagens emne set fra forskellige universitetsrepræsentanters perspektiv. Jens Erik Mogensen, prodekan på Det Humanistiske Fakultet, understregede indledningsvist, at der er opbakning til sprogfagene fra universitetets ledelse, og at der løbende arbejdes med at udvikle og kvalitetssikre sproguddannelserne, således at de matcher det aktuelle samfunds behov. I den forbindelse redegjorde han for universitetets sprogstrategiske initiativer – herunder blandt andet oprettelsen af CIP (Center for Internationalisering og Parallelsproglighed), den sprogstrategiske satsning, Københavns Universitets uddannelsessamarbejde med CBS og professionshøjskoler samt støtteordningen til de såkaldte småfag (sproguddannelser med et optag på mindre end 20 studerende pr. år).

Anne Holmen, professor og centerleder ved CIP, uddybede i sit oplæg idéen bag den sprogstrategiske satsning, der har til formål at skabe flere sprog til flere studerende på Københavns Universitet. Hun talte i den forbindelse om tre typer sproguddannelser: 1) fremmedsprogsuddannelser, 2) områdestudier/samlæsning af sprog og 3) sprog som elementer i andre fag/sprog som studiekompetence. Hun understregede vigtigheden af, at de rene fremmedsproguddannelser eksisterer, eftersom de er en forudsætning for de øvrige typer. Jens Erik Mogensen gjorde desuden opmærksom på, at et mangfoldigt udbud af sproguddannelser bidrager til en national diversitet samt et kulturelt, historisk og internationalt udsyn, og at der er et akut behov for en strategisk og national indsats på sprogområdet for at bevare dette. Også Tea Sindbæk Andersen, adjunkt på ToRS, påpegede vigtigheden af at kunne forstå den del af verden, der ikke taler engelsk. Vores verden bliver ganske enkelt for lille og indskrænket, hvis vi kun kan forstå og kommunikere med den engelsktalende del af verden, sagde hun. Desuden er det vigtigt at beherske andre fremmedsprog end engelsk, da det giver direkte adgang til kilder og dermed gør forskeren uafhængig af en oversættelse, der er skabt på oversætterens præmisser. Afslutningsvis gjorde Tea Sindbæk Andersen opmærksom på, hvorledes de øvrige nordiske lande er interesserede i universitetssamarbejde med Københavns Universitet netop på grund af det brede udbud af sproguddannelser.

Efter en kort pause blev der taget hul på konferencens anden del, ”Uden for murene: de politiske rammer, synlige og usynlige behov”. Denne del bestod dels af et oplæg om regeringens nationale sprogstrategi og dels af en paneldebat med repræsentanter fra forskellige sektorer, hvor fremmedsprogskompetencer anvendes.

Chefkonsulent Anita Damsgaard Jensen og fuldmægtig Frederik Carsten Pedersen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, Center for Uddannelsespolitik, præsenterede konferencens deltagere for deres aktuelle arbejde, der består i at formulere et oplæg til indholdet af den nationale sprogstrategi, som skal offentliggøres i januar 2017. På nuværende tidpunkt forestiller man sig, at sprogstrategien blandt andet skal forholde sig til følgende sprog i det danske uddannelsessystem: dansk og engelsk (grundlæggende kompetence), skandinaviske/nordiske sprog, europæiske kultursprog (eksempelvis spansk, fransk, tysk), øvrige større sprog (eksempelvis kinesisk, arabisk) samt ”småfag” af kulturel betydning (eksempelvis latin, græsk).

I den efterfølgende paneldebat deltog Johannes Riis (litterær direktør, Gyldendal), Anne Knudsen (chefredaktør, Weekendavisen), Birgitte Vedersø (rektor, Gefion Gymnasium), Sara Koch (oversætter, Dansk Oversætterforbund), Cecilie Banke (seniorforsker, DIIS) og Arne Biering (chefkonsulent, Forsvarets Efterretningstjeneste). Debatten blev modereret af professor Christian Benne (ENGEROM) og tog sit udgangspunkt i to overordnede spørgsmål: 1) Hvad er behovet for sproguddannede i din branche? og 2) Hvad skal vi med en national sprogstrategi?

Anne Knudsen åbnede debatten med at fastslå, at kendskabet til andre sprog end dansk og engelsk er altafgørende for den politiske meningsdannelse og for generel oplysning af den danske befolkning. På Weekendavisen er der behov for alverdens sprogkompetencer, men det bliver efterhånden sværere at få fat i kandidater, der har gode sprogkundskaber i andre sprog end engelsk. Det er desuden ikke nok at beherske et fremmedsprog for at blive ansat på avisen – her efterspørges især dobbeltkompetencer. Anne Knudsen mener, at man i den nationale sprogstrategi bør formulere et krav om kendskab til latin og græsk, da disse sprog åbner op for øvrig sprogindlæring.

Cecilie Banke fra DIIS talte ligeledes om, at det er afgørende for vores kultur- og samfundsforståelse at beherske andre sprog end dansk og engelsk. Hun talte om en aktuel anarkistisk verdensorden, der netop øger behovet for en sproglig, kulturel og politisk forståelse af verden. Cecilie Banke mener, at der bør formuleres et krav om sprog som dobbeltkompetence i den nationale sprogstrategi, da det set fra hendes perspektiv er vigtigt med tværfaglige uddannelser, der kombinerer eksempelvis sprog og samfundsvidenskab.

Sara Koch fra Dansk Oversætterforbund påpegede, at oversat litteratur bidrager til vores forståelse af verden og er vigtig for udviklingen af vores sprog. Hun talte om en stigende tendens til, at litteratur oversættes via relæoversættelser, og at forlagene ofte antager bøger via en engelsk oversættelse eller på baggrund af en engelsk anmeldelse. Det giver teksten et engelsk perspektiv, som ikke altid er relevant for originalteksten. Sara Koch nævnte desuden, at der er mangel på oversættere og tekstere, der behersker andre sprog end engelsk og de skandinaviske sprog, og at det derfor ofte er tilfældigt, hvilke værker der oversættes til dansk, da antagelsen af oversættelsen beror på, hvorvidt der er en kompetent oversætter til rådighed. Derfor mener Sara Koch, at det er vigtigt med en national sprogstrategi, da denne sandsynligvis kan medvirke til at systematisere, hvilke sprog danskerne lærer, og dermed hvilke sprog og kulturer vi kulturudveksler med i form af oversættelse. På den måde vil sprogstrategien potentielt kunne sikre, at et bredt udsnit af verdenslitteraturen gøres tilgængelig for et dansk publikum.

Birgitte Vedersø fra Gefion Gymnasium talte om gymnasieelevernes opfattelse af, at sprog ikke er en kompetence i sig selv, men nærmere anses som værende et værktøj eller et redskab. Birgitte Vedersø mener, at man bør gøre det attraktivt for eleverne at vælge at studere sprog i gymnasiet, da de som regel er glade for sprogundervisningen, når først de er i gang. Her kan det være nyttigt at integrere sprog som del af andre fag fremfor at være isolerede discipliner, mener hun. Der bør desuden være større bevidsthed om sammenhængen mellem sprogundervisningen i uddannelsessystemet. Således bør gymnasierne koordinere deres udbud af sprogfag i stedet for at konkurrere internt med hinanden, mener Birgitte Vedersø.

Det samme gør sig i øvrigt gældende for universiteterne, ifølge Johannes Riis, der mener, at en fordeling af fremmedsprogsuddannelserne på de danske universiteter ville kunne sikre uddannelsernes overlevelse. Han fortalte desuden, at der i høj grad er behov for sprogkyndige i forlagsbranchen. På Gyldendal er en tredjedel af den udgivne litteratur oversat, hvilket svarer til 50 titler årligt, og Johannes Riis betragter oversættelse som betydningsfuld for den litterære udvikling og det internationale udsyn. Der er dog en overvægt af angelsaksisk oversat litteratur, da det kan være svært at finde oversættere, som behersker andre fremmedsprog. Som Sara Koch var inde på, betyder det, at det ofte er tilfældigt, hvilke værker der oversættes til dansk, da det afhænger af, om der er en kompetent oversætter til rådighed. Selvom engelsk er det dominerende fremmedsprog i Danmark, mener Johannes Riis, at der i den nationale sprogstrategi bør formuleres et krav om norsk og svensk sprogforståelse i grundskolen, således at vi er i stand til at kommunikere med vores nærmeste naboer på vores respektive sprog uden at skulle slå over i engelsk.

Arne Biering fortalte, at de i Forsvarets Efterretningstjeneste har militært såvel som civile ansatte – herunder analytikere, oversættere og samfunds- og kulturkyndige, der kan forstå sammenhængen mellem sprog, kultur og samfund. Det er vigtigt at have adgang til kilder i udlandet, så derfor er der brug for medarbejdere, som behersker alverdens fremmedsprog. I den nationale sprogstrategi bør man ifølge Arne Biering fokusere på, at sprog integreres i andre discipliner, da det især er tværfaglige uddannelser, der er relevante for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Trods deres forskellige baggrunde og afsæt i forskellige brancher pegede konferencens oplægsholdere og paneldeltagere alle på vigtigheden og nødvendigheden af et bredt kendskab til fremmedsprog i et lille land i en international og globaliseret verden. Sprog og kultur er uløseligt forbundet, og viden om sprog giver derfor adgang til viden om andre samfund og kulturer. Derfor vi beherske andre sprog end vores modersmål og engelsk for at kunne forstå verden omkring os. Måske kan en national sprogstrategi medvirke til at sikre et fremtidigt internationalt udsyn og et globalt medborgerskab?

Posted in Nyheder og begivenheder | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment